Raad Huiselijk Geweld overhandigt werkplan

De Raad Huiselijk Geweld heeft twee werkplan documenten overhandigt aan de minister van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw. De documenten behelzen acties en voorstellen over meldpunten die opgezet moeten worden volgens wetten die geïdentificeerd zijn. Daarnaast zijn trainingen en de centrale dataverzameling van belang voor het maken van beleid.

De voorzitter van stuurgroep Huiselijk Geweld, Carmen Rasam, gaf tijdens de overhandiging op vrijdag 20 juli 2018, een korte inleiding over de doelen en plannen over de twee documenten met name het Nationaal beleidsplan en het actieplan. Zij is verder ingegaan op een recent geval van huiselijk geweld.

De voorzitter benadrukte daarbij dat huiselijk geweld elke vorm is van lichamelijk, seksueel, fysiek of financieel gewelddadigheid dat gepleegd wordt door een persoon tegen een andere. En de oorzaken die leiden tot huiselijk geweld zijn divers. De minister haalde aan dat het jeugdbeleid bij deze goed aansluit en dat er gezamenlijk met de stuurgroep en de twee directeuren, Marianne Chin A Fat van Justitie en Lucretia Redan van de Operationele diensten die ook aanwezig waren, gewerkt zal worden aan de problemen van huiselijk geweld om deze beheersbaar te maken. De stuurgroep deed een beroep aan de bewindsman om de documenten verder te geleiden en als trekker deze ook te bespreken bij de Raad van Ministers.

De overige leden die zitting hebben in de Raad Huiselijk Geweld, zijn Geeta Nanden- Harpal, Coördinator van het Bureau Vrouwen en Kinderbeleid Juspol, Yvonne Towikromo Beleidsadviseur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Asha Naipal-Soerdjbalie Hoofd Bureau Slachtofferzorg van Juspol en Carlo Lansdorf van Stichting De Stem (Non- Gouvernementele Organisatie).